วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมธนาคารโค-กระบือ

ร่วมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การไฮเฟอร์ฯ ดำำเนินการติดตามความก้าวหน้าด้านสุขภาพและการขยายผลจากกระบือที่ได้รับจากโครงการในพื้นที่ ม. 13 บ้านเจียจันทร์ / บ้านกองผักปิ้ง และ ม.6 บ้านน้ำรู ตำบลเมืองนะ โดยได้มอบยาถ่ายพยาธิและเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง พร้อมคำแนะนำด้านการจัดการดูแล รวมทั้งรับทราบปัญหาการขาดกระบือเพศผู้ในบางกลุ่ม ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขในลำดับต่อไป