วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มอบเอกสารสิทธิและทำสัญญา

18 พฤศจิกายน 2554 มอบเอกสารสิทธิกระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และทำสัญญาผู้รับเลี้ยงกระบือรายใหม่ ณ ม.6 บ้านน้ำรู ม.13 บ้านเจียจันทร์(กองผักปิ้ง) และ ม.2 บ้านแกน้อย(ห้วยลึก) ตำบลเมืองนะ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพกระบือและดูแปลงหญ้า ร่วมเจ้าหน้าที่องค์การไฮเฟอร์ฯ