วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตวรจธนาคารโค-กระบือ 1/2556

12 ตุลาคม 2555 ร่วมทีมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชัยงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจติดตามความก้าวหน้า และสุขภาพสัตว์ธนาคารโค-กระบือ บ้านกองผักปิ้ง , บ้านเจียจันทร์ หมู่ที่ 13 และ บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ ทั้งนี้เกษตรกรได้มีความประสงค์ซื้อลูกกระบือเป็นของตนเอง จึงร่วมประเมินในราคามาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เกษตรกร เนื่องด้วยนับวันจำนวนกระบือมีแต่จะลดจำนวนน้อยถอยลง แต่เกษตรกรกลุ่มนี้มีความใส่ใจดูและกระบือของโครงการเป็นอย่างดี โดยสามารถดูได้จากมีการแจ้งลูกเกิดอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงดาว

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมและตรวจติดตามธนาคารโค-กระบือ

18 กรกฎาคม 2555 ออกประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ของ หมู่ที่ 13 บ้านกองผักปิ้ง(เจียจันทร์) ตำบลเมืองนะ และตรวจติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกร ประมวลผลได้ว่าแม่กระบือไม่มีปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ ด้วยเกษตรกรมีความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพสัตว์ได้เป็นอย่างดี

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มอบเอกสารสิทธิและทำสัญญา

18 พฤศจิกายน 2554 มอบเอกสารสิทธิกระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และทำสัญญาผู้รับเลี้ยงกระบือรายใหม่ ณ ม.6 บ้านน้ำรู ม.13 บ้านเจียจันทร์(กองผักปิ้ง) และ ม.2 บ้านแกน้อย(ห้วยลึก) ตำบลเมืองนะ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพกระบือและดูแปลงหญ้า ร่วมเจ้าหน้าที่องค์การไฮเฟอร์ฯ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พิธีส่งมอบกระบือบ้านเจียจันทร์ 230654

23 มิถุนายน 2554 ร่วมพิธีส่งต่อของขวัญและมอบลูกกระบือตัวที่ 1 ของธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ กับองค์การไฮเฟอร์ฯนำโดย รศ.ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ณ หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ซึ่ง นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งท่าน คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งพิธีการประกอบด้วยการส่งมอบ-รับมอบกระบือของธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ จำนวน 26 ตัว , มอบประกาศรางวัลชนะอันดับ 2 การประกวดธนาคารโค-กระบือ ประจำปี 2553 แก่บ้านผาใต้ อ.แม่อาย และรางวัลชนะอันดับหนึ่งของเขต 5 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงบ้านขอนม่วง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ / ชมและร่วมการแสดงปอยเตเว

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 1 / 2554

17 - 18 มิถุนายน 2554 ร่วมองค์การไฮเฟอร์ฯและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง (คุณวีระพล พูนพิพัฒน์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ซึ่งภาคปฏิบัติเกษตรกรก็ได้สัมผัสการเตรียมดิืนหว่านเมล็ดหญ้ากินนีมอมบาซา และการปลุกโดยใช้ท่อนพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง 1 เพื่อรองรับการรับเลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ม.2 บ้านแกน้อย ต.เมืองนะวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมธนาคารโค-กระบือ

ร่วมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การไฮเฟอร์ฯ ดำำเนินการติดตามความก้าวหน้าด้านสุขภาพและการขยายผลจากกระบือที่ได้รับจากโครงการในพื้นที่ ม. 13 บ้านเจียจันทร์ / บ้านกองผักปิ้ง และ ม.6 บ้านน้ำรู ตำบลเมืองนะ โดยได้มอบยาถ่ายพยาธิและเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง พร้อมคำแนะนำด้านการจัดการดูแล รวมทั้งรับทราบปัญหาการขาดกระบือเพศผู้ในบางกลุ่ม ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขในลำดับต่อไป