วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 1 / 2554

17 - 18 มิถุนายน 2554 ร่วมองค์การไฮเฟอร์ฯและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง (คุณวีระพล พูนพิพัฒน์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ซึ่งภาคปฏิบัติเกษตรกรก็ได้สัมผัสการเตรียมดิืนหว่านเมล็ดหญ้ากินนีมอมบาซา และการปลุกโดยใช้ท่อนพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง 1 เพื่อรองรับการรับเลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ม.2 บ้านแกน้อย ต.เมืองนะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น