วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตวรจธนาคารโค-กระบือ 1/2556

12 ตุลาคม 2555 ร่วมทีมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชัยงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจติดตามความก้าวหน้า และสุขภาพสัตว์ธนาคารโค-กระบือ บ้านกองผักปิ้ง , บ้านเจียจันทร์ หมู่ที่ 13 และ บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ ทั้งนี้เกษตรกรได้มีความประสงค์ซื้อลูกกระบือเป็นของตนเอง จึงร่วมประเมินในราคามาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เกษตรกร เนื่องด้วยนับวันจำนวนกระบือมีแต่จะลดจำนวนน้อยถอยลง แต่เกษตรกรกลุ่มนี้มีความใส่ใจดูและกระบือของโครงการเป็นอย่างดี โดยสามารถดูได้จากมีการแจ้งลูกเกิดอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงดาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น